Wielofunkcyjny przyrząd CX-461

CX-461

 • Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę
 • Na dotykowym, kolorowym ekranie graficznym są jednocześnie wyświetlane wartości wszystkich mierzonych funkcji
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Możliwy jest jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji pomiarowych z obserwacją wszystkich wyników na ekranie
 • Bardzo wysoka dokładność i stabilność przyrządu
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

W funkcji pomiaru pH

 • W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wprowadzanych wartości buforów
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie)
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera – buffer i slope
 • Wejścia pH i przewodności izolowane od siebie, co eliminuje wpływ jednego pomiaru na drugi

W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref

W funkcji pomiaru przewodności

  • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych
  • Pomiar rezystancji badanej cieczy
  • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl
  • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
  • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
  • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
  • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
  • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm

Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru

 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Możliwość zapamiętania wyników kalibracji trzech różnych czujników przewodności
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe doczyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub mg/l
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 – dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze

Inne cechy

 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 2000 zestawów wyników, zbieranych w bankach
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski, niemiecki
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Czas pracy ciągłej bez doładowania akumulatorów do 18 godzin
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S.

 

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19.99 mS/cm ±0.1 %*
od 20 mS/cm:±0,25 %* /
zasolenie ±2 %*
±0,01 mg/l* ±0,1 %** ±0,1 °C***
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm-1
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie akumulatory 2x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 260 g
Wymiary (mm) L=149, W=52 H=22

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ±3%, przy różnicy ±10 °C dokładność ±5%.

*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27 °C.