Wielofunkcyjny przyrząd CX-705

CX-705

 • Przyrząd laboratoryjny o najwyższej dokładności, może również pracować w terenie z wykorzystaniem walizki z akumulatorami – w opcji
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, jony, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę
 • Obsługa następuje za pomocą klawiszy generowanych na 10“ kolorowym, graficznym, podświetlanym ekranie dotykowym
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

 

Cechy charakterystyczne:

 • Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje najwyższa dokładność
 • Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru siedmiu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej
 • Wybrana funkcja może być wyświetlana również w formie graficznej
 • Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza)
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Możliwość jednoczesnego pomiaru siedmiu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na dotykowym, kolorowym 10″ ekranie graficznym
 • Możliwość kontroli bieżących zmian wyniku w formie wykresu oraz graficznego przedstawienie wyników zebranej serii pomiarów
 • Funkcja miareczkowania
 • Kalibracja elektrody pH i czujnika przewodności w 1 do 5 punktów, czujnika tlenu w 2 punktach
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH, jonów (lub potencjału redox), przewodności i zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury
 • Izolowane wejścia pomiaru pH i temperatury od wejścia jonów, wejścia pH, temperatury i jonów izolowane od wejść tlenu i przewodności
 • Dodatkowa informacja w formie okienek tekstowych ułatwia obsługę
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Pamiętanie daty przyszłej kalibracji

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika
 • Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH ( zgodnego z GUM lub NIST) wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Umożliwia odczytanie parametrów elektrody – buffer i slope
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. Złącze z wtykiem BNC-50

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K podanej przez producenta lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Płynna zmiana wartości temperatury odniesienia
 • Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek) za pomocą specjalnego czujnika
 • W przypadku pomiarów przewodności proponujemy czujnik konduktometryczny ECF-1 o dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami

W funkcji pomiaru jonów

 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC oraz elektrodami odniesienia z wtykiem „banan”
 • Przyrząd posiada osobne dwa wejścia BNC-50 dla elektrod: pH/redox i jonoselektywnej/redox oraz gniazdo „banan” dla elektrody odniesienia
 • Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości wybranego jonu
 • Automatyczne przeliczanie jednostek np. z mol/l na mg/l
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców
 • Możliwość jednoczesnego pomiaru jonów i pH

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Pomiar tlenu zwartego w powietrzu lub w wodzie
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l
 • Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 – dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego Vref

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 • Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie
 • Pomiar ciśnienia jako osobna funkcja widoczna na ekranie
 • Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg

W funkcji pomiaru temperatury

 • Wybór jednostki: °C, °F, K
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność

W funkcji miareczkowania

 • Miareczkowanie potencjometryczne, konduktometryczne oraz kalorymetryczne z automatycznym wyznaczaniem wartości znaczących
 • Obsługa polega na wprowadzeniu objętości titranta
 • Wyniki miareczkowania przedstawiane w postaci serii z wyróżnieniem wartości znaczących

Inne cechy

 • Pamiętanie do 8000 wyników zbieranych w blokach w wewnętrznej pamięci przyrządu
 • Zapamiętywanie wyników pomiarów wszystkich funkcji mierzonych jednocześnie
 • Współpraca z komputerem przez połączenie przyrządu przez złącze USB, co umożliwia przesyłanie wyników bieżących pomiarów lub zebranych serii pomiarowych
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Skalowanie wykresów zarówno podczas obserwacji ciągłej jak i podczas analizy zebranych wyników, funkcja lupy
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Do wyboru język polski, angielski i niemiecki
 • W opcji walizka z akumulatorami, na przyrząd i elektrody, do pracy w terenie
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Standardowo do przyrządu jest dołączany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S, pozostałe akcesoria dobierane według potrzeb.

 

Zestaw walizkowy CX-705 do pracy w terenie

Przyrząd jest stabilnie przytrzymywany w walizce. Po bokach pozostawiono miejsce dla akcesoriów – elektrod, czujników i zasilacza. W części górnej znajduje się zestaw akumulatorów, które można ładować bez wyjmowania z walizki. Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,001 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0.1 %*
od 20,00 mS/cm ±0,25 %* /
zasolenie 2 %*
±0,01 mg/l* ±0.1 %* ±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm-1
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 HPa
Zasilanie zasilacz 15V / 1A lub akumulator zewnętrzny (w opcji)
Masa 1410 g
Wymiary (mm) L = 322, W = 232, H = 34 / 30

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.

***Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C.

Pomiary jonometryczne

Funkcje Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01

* Dokładność samego przyrządu.