Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-502

CX-502

 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i powietrzu, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę
 • Ma zabudowaną drukarkę termiczną 60 mm
 • Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Wyjście USB

Cechy charakterystyczne:

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach, przewodności przez wprowadzenie stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji przewodności możliwość wprowadzania współczynnika α
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

W funkcji pomiaru pH

 • W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera

W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref
 • Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy
 • Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Możliwość zapamiętania wyników kalibracji trzech różnych czujników przewodności
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0÷400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych, jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe doczyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub mg/l
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakup czujnika tlenowy COG-1 dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Zasilanie przez zasilacz
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z instrukcją i programem zbierania danych na PC

Model CX-502 posiada nieco mniejszy wyświetlacz w porównaniu z CX-505. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B-121.

 

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %* /
zasolenie 2 %
±0,01 mg/l* ±0,1 %** ±0,1 °C***
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 19,999 cm-1
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Drukarka termiczna, szerokość 60 mm
Zasilanie zasilacz 6 V / 2 A
Masa 670 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180 H = 20/50
Połączenie z PC USB

*  Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.

*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika ze standardowym rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8°C, z Pt-1000A 0,35 °C