Wielofunkcyjny przyrząd CX-601

CX-601

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny, może również pracować w terenie z wykorzystaniem walizki z akumulatorami – w opcji
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, jony, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę
 • Na dotykowym, kolorowym 7″ ekranie graficznym są jednocześnie wyświetlane wartości wszystkich mierzonych funkcji
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

 

Cechy charakterystyczne:

 • Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie
 • Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH (lub potencjału redox, względnie jonów), przewodności albo zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Oprócz zasilania przez zasilacz istnieje możliwość zasilania przez zewnętrzny akumulator, co pozwala na długotrwałe pomiary w warunkach polowych z wykorzystaniem walizki z akumulatorami (opcja) lub w stacjach pomiarowych z zasilaniem z dołączonego akumulatora
 • Korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości

W funkcji pomiaru pH:

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • Dla wzorców zgodnych z GUM lub NIST automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar pH i przewodności w jednym naczyniu
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Zapewniono odczytanie charakterystyki elektrody (buffer i slope)
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. Złącze z wtykiem BNC-50

W funkcji pomiaru przewodności:

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultraczystych wód, jak i solanek
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K podanej przez producenta w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Szeroki zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia

W funkcji pomiaru jonów:

 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC-50
 • Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości, po wybraniu odpowiedniego jonu
 • Automatyczne przeliczanie jednostek – np. z mol/l na mg/l
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców
 • Podłączanie pomiarowej elektrody jonoselektywnej do gniazda pH/mV oraz elektrody odniesienia do osobnego gniazda „banan”

W funkcji pomiaru napięcia:

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref

W funkcji pomiaru stężenia tlenu:

 • Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub pomiar zawartości tlenu w powietrzu
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu
 • Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • Szeroki zakres pomiarowy umożliwiający określenie stężenia tlenu w akwenach natlenianych przez rośliny
 • W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 – dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego:

 • Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie
 • Pomiar ciśnienia jest osobną funkcją widoczną na ekranie
 • Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg

W funkcji pomiaru temperatury:

 • Wybór jednostki: °C, °F, K
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność

Inne cechy:

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego
 • Tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora zewnętrznego
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji
 • Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki
 • W opcji walizka z akumulatorami, na przyrząd i elektrody, do pracy w terenie
 • Połączenie z PC przez USB
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Standardowo do przyrządu jest dołączany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S, pozostałe akcesoria dobierane według potrzeb.

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 1,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm:±0,25%*
±0,01 mg/l* ±0,1%** ±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm-1
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie zasilacz 9 V / 500 mA lub akumulator zewnętrzny
Masa 530 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=56 w najwyższym miejscu

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.

***Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C.

Pomiary jonometryczne

Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01

* Dokładność samego przyrządu.